Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Privacy

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Lovely Creations - Phillis Horemans
Vestigingsadres: Kleiveldstraat 6 - 8450 Bredene
+32 479 95 58 72
Ondernemingsnummer: 0635.706.029
Btw-identificatienummer: 
“Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
 2. De algemene voorwaarden zijn te zien op de website (homepage - rechtsonder) en kunnen afgedrukt worden. Ze kunnen -op verzoek van de consument- zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail kosteloos worden toegezonden. 
 3. De tekst van deze algemene voorwaarden kunnen langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. 
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. De artikelen die je ziet op de foto’s zijn uniek. Er worden steeds een aantal creaties verkocht die in zeer beperkte oplage worden gemaakt. De klant ontvangt het artikel zoals op de foto te zien is. Wanneer de stof om één of andere reden niet meer te verkrijgen is dan wordt u zo spoedig mogelijk hiervan gewaarschuwd. We zoeken dan samen voor een oplossing.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs - BTW niet toepasselijk
o de kosten van verzending (vermeld op de website onder “verzending”)
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
o het herroepingsrecht is van toepassing
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie -schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager- meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van goederen heeft de koper -binnen een periode van 14 dagen en zonder opgave van reden- het recht een deel van de geleverde goederen te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat de bestelde zaken zijn afgeleverd bij de consument.
 2. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door het herroepingsformulier in te vullen dat op de website onder “verzending” te vinden is. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is het retourneren van goederen voor rekening en op risico van de consument. De geretourneerde goederen mogen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging vertonen.
 2. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal Lovely Creations het aankoopbedrag aan de koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terug ontvangen is door de webwinkelier.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Het herroepingsrecht van de consument vervalt als deze de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
 2. Het herroepingsrecht van de consument is niet van toepassing op artikelen die op bestelling werden gemaakt.
Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
 2. De prijzen zijn in euro, excl. verzendingskosten.
 3. Lovely Creations is een kleine onderneming en onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 - Conformiteit, garantie en voorschriften
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Elk artikel wordt met zorg vervaardigd en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen zodat het product voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan de ondernemer per e-mail te worden gemeld. Lovely Creations zal naar alle redelijkheid trachten het probleem op te lossen.
 4. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Wasvoorschriften:
  De artikelen van Lovely Creations zijn met de hand gemaakt en kunnen het beste met de hand gewassen worden. Spoel ze meerdere keren uit en voeg aan het laatste spoelwater een beetje alcoholazijn toe om de kleuren op te frissen. De producten mogen niet in de droger.
  Enkele tips voor wolcreaties:
  Er zijn vele wasmiddelen op de markt. Bekijk goed het product of het wel bestemd is om wol mee te wassen. Zoniet bevatten de wasmiddelen agressieve bestanddelen die de draad aantasten, verkleuren, pluizen of zelfs doen krimpen.
  Tips voor de andere creaties:
  De stoffen zijn niet voorgewassen maar wel voorgestoomd. Hou er rekening mee dat ze nog wel kunnen krimpen na de eerste wasbeurt. Was de kledingstukken binnenstebuiten. Bij voorkeur op 30° of bij niet sterk bevuilde textiel de eerste keer koud wassen en voeg een scheutje azijn bij om de kleuren te fixeren. Doe de artikelen niet in de droogtrommel om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Mocht je het toch liever in de wasmachine wassen, doe dit dan op een zo laag mogelijke temperatuur of op een wol programma. Wassen in de wasmachine is op eigen risico.
 6. Alle knopen op de artikelen zijn stevig vastgenaaid. Ze kunnen na veelvuldig gebruik losser gaan zitten. Controleer dit regelmatig voor de veiligheid van je kind.
 7. Website: alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Lovely Creations. Gebruik van deze gegevens mag alleen na toestemming van Lovely Creations.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De consument kan kiezen tussen de bestelling gratis op het vestigingsadres van Lovely Creations afhalen of de bestelling laten opsturen. Indien u wenst om de goederen af te halen dan kan dit na betaling van uw bestelling en op afspraak.
 2. De verzendingskosten vermeld op de site zijn enkel van toepassing in België.
  Indien u vanuit een ander land wenst te bestellen, neemt u best vooraf contact op om de verzendkosten te laten berekenen. Indien u deze na de berekening te hoog vindt, dan hebt u het recht af te zien van uw bestelling, en dit binnen de 7 dagen.
 3. De levering vindt pas plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
 4. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lovely Creations kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het leveringsadres; indien er een foutief leveringsadres werd doorgegeven, kunnen er extra kosten worden aangerekend voor de eventuele nazending.
 6. Met inachtneming van wat hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 7. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 8. Lovely Creations is niet aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: storingen elektriciteit, storingen internet en e-mailverkeer, stakingen, problemen bij aanlevering nieuwe producten, vertraging bij levering van de goederen. In geen enkel geval kan de consument een schadevergoeding eisen.
 9. In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer -na overleg en met goedkeuring van de consument- een vervangend artikel opsturen. Bij vervangende artikelen is het herroepingsrecht niet uitgesloten.
  Indien de levering niet kan plaatsvinden, wordt het volledige bedrag aan de consument terugbetaald, zonder intresten of enige andere vergoeding.
 11. In het geval van een verkeerde levering, wordt de juiste bestelling opgestuurd nadat de verkeerde bestelling terug ontvangen werd bij Lovely Creations. Indien u op eigen kost de bestelling terugstuurt, worden de verzendkosten door de verkoper aan de consument terugbetaald.
 12. Lovely Creations kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, scheuren van de enveloppe en de daardoor geleden schade aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.
Artikel 12 - Betaling
 1. Na ontvangst van de bestelling bij Lovely Creations krijgt de klant een bevestigings e-mail van de ondernemer. Na verwerking van de bestelling ontvangt de klant een e-mail met daarin de betalingsinstructies.
  De consument kan het verschuldigde bedrag via overschrijving betalen op het bankrekeningnummer
  IBAN: BE63 9731 3886 2608 
  BIC: ARSPBE22 
  op naam van Lovely Creations - Kleiveldstraat 6 - 8450 Bredene, met vermelding van referentienummer bestelling.
 2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan uiterst 7 dagen na het ontvangen van laatstgenoemde e-mail.
 3. Indien de betaling niet tijdig werd uitgevoerd, behoudt Lovely Creations zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper toe.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 13 - Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dan kan de consument zich wenden tot de Stichting becommerce (https://www.becommerce.be/nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door de geschillencommissie becommerce te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 14 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 15 - Privacy
 1. De klantgegevens worden enkel gebruikt door Lovely Creations voor de bestellingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden.
 2. Lovely Creations vraagt ook om niets te kopiëren zonder eerst toestemming te vragen.
 3. Lovely Creations gebruikt je e-mailadres om je te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Wanneer je dit wenst kun je je uitschrijven via het contactformulier.

Afdrukken                               algemene-voorwaarden-webwinkel-lovely-creations

Afdrukken